สปริงคันสตาร์ RC-100,SPRINTERราคา 50 บาทและสปริงคันเกียรทั่วไปราคา 20 บาท

รูปภาพที่1 สปริงคันสตาร์ RC-100,SPRINTER เอาไว้ล็อก ระหว่างเฟืองคันสตาร์กับคันสตาร์

รูปภาพที่ 2 เป็นสปริงคันเกียรทั่วไป
Visitors: 34,907